0
Košík je prázdný

Ochrana osobních údajů

26.09.2023

I. Právní rámec zpracování

Osobní údaje zákazníků a dalších osob (dále též "Subjekt údajů"), jejichž osobní údaje společnost Axilogi s.r.o. zpracovává, jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

II. Správce osobních údajů

Správcem získaných osobních údajů je společnost Axilogi s.r.o., se sídlem Holzova 716/2, 628 00 Brno, (dále též "Správce").

III. Přesnost osobních údajů

Subjekt údajů je povinen své osobní údaje (např. při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat Správce o změně ve svých osobních údajích.

IV. Účely zpracování a právní základ zpracování osobních údajů

Jméno, příjmení (včetně případného dodatku charakterizujícího blíže osobu nebo obchodní závod podnikající fyzické osoby), titul (je-li zákazníkem uveden), adresa bydliště či sídla, doručovací adresa, IČO, DIČ, adresa elektronické pošty Subjektu údajů, telefonní číslo a údaje o uskutečněném nákupu jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy (např. identifikace zákazníka, potvrzení objednávky, informace o stavu objednávky, doručení objednávky, vystavení daňového dokladu); právním základem zpracování těchto údajů pro uvedený účel je jejich nezbytnost pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost Subjektu údajů.

Výše uvedené osobní údaje jsou po splnění smlouvy dále zpracovávány, je-li to nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na společnost Axilogi s.r.o. vztahuje.

Osobní údaje a údaje o historii zákazníkem učiněných objednávek, uskutečněných nákupů a uplatněných reklamací, mohou být zpracovávány pro účely vedení internetového uživatelského účtu zákazníka; právním základem zpracování těchto údajů pro uvedený účel je souhlas udělený zákazníkem.

Osobní údaje zákazníků mohou být zpracovávány pro účely přímého marketingu, tj. zejména zasílání obchodních sdělení týkajících se zboží a služeb společnosti Axilogi s.r.o., právním základem zpracování těchto údajů je v tomto případě oprávněný zájem společnosti Axilogi s.r.o. Účastníte-li se soutěže pořádané společností Axilogi s.r.o., mohou být uvedené údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu na základě vámi uděleného souhlasu.

Jméno, příjmení, číslo občanského průkazu případně cestovního pasu Subjektu údajů, případně jiné identifikační a kontaktní údaje mohou být společností Axilogi s.r.o. vyžadovány a zpracovávány za účelem identifikace osoby při vracení peněžitého či nepeněžitého plnění z důvodu zániku smluvního vztahu (např. zrušení kupní smlouvy z důvodu odstoupení), při převzetí výhry v soutěži pořádané společností Axilogi s.r.o., nebo při vyzvednutí zboží, a s tím související ochrany stran před vydáním plnění neoprávněné osobě. Právním základem zpracování těchto údajů je v tomto případě oprávněný zájem Správce.

Identifikační údaje Subjektu údajů ve formě kamerového záznamu získaného v prodejních a skladových prostorách společnosti Axilogi s.r.o. mohou být společností Axilogi s.r.o. zpracovávány za účelem ochrany jejího majetku, života a zdraví osob. V odůvodněných případech mohou být předány orgánům činným v trestním řízení, případně jiný zainteresovaným subjektům pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna). Právním základem zpracování těchto údajů je v tomto případě oprávněný zájem společnosti Axilogi s.r.o.

Při používání našich webových stránek www.axilogi.com, www.axilogi.cz (dále jen "Webové stránky") společnost Axilogi s.r.o. z prohlížeče Subjektu údajů přijímá a zaznamenává informace, které mohou zahrnovat osobní údaje. Ke sbírání těchto informací Axilogi s.r.o. používá nejrůznější postupy, jako jsou například tzv. soubory cookies; tyto informace mohou zahrnovat IP adresu Subjektu údajů, jedinečný identifikátor využívající "cookies", informace o cookies a informace týkající se toho, zda přístroj Subjektu údajů disponuje softwarem potřebným pro přístup k určitým prvkům, jedinečný identifikátor přístroje a typu přístroje, doménu, typ prohlížeče a jazyk, druh operačního systému a jeho nastavení, stát a časové pásmo, dříve navštívené webové stránky, informace o krocích Subjektu údajů na Webových stránkách, jako například klikání, uskutečněné nákupy a označené preference a čas přístupu a referenční adresy URL.

Cookies Správce používá ke sledování toho, jak jeho zákazníci používají Webové stránky, a k tomu, aby porozuměl preferencím svých zákazníků (například volba státu a jazyka). To mu umožňuje poskytovat svým zákazníkům služby a zlepšovat jejich internetovou zkušenost. Cookies používá též k získání souhrnných údajů o provozu na stránkách a jejich komunikaci, ke zjištění trendů a získání statistických údajů s cílem své Webové stránky dále zlepšovat. Na Webových stránkách používá v zásadě tři kategorie souborů cookies. Funkční: Tyto soubory cookies jsou vyžadovány pro základní fungování stránek, a proto jsou vždy zapnuté; patří k nim cookies, které umožňují si Subjekt údajů při procházení Webových stránek zapamatovat již během jediné návštěvy, nebo - přeje-li si to - při každé návštěvě. Pomáhají vytvořit obsah nákupního košíku a projít procesem zaplacení a také napomáhají při zabezpečení a plnění požadavků stanovených právními předpisy.

Zlepšující fungování (výkon): Tyto soubory cookies umožňují zlepšovat funkcionalitu Webových stránek tím, že sledují jejich používání. V některých případech tyto cookies zlepšují rychlost odezvy na požadavky Subjektu údajů a umožňují Správci zapamatovat si volby vybrané pro dané stránky. Pokud tyto cookies Subjekt údajů odmítne, může to vést k tomu, že doporučení nebudou přesná a chod stránek se zpomalí.

Sociální média a reklama: Cookies pro sociální média nabízejí možnost propojit Subjekt údajů se sociálními sítěmi a sdílet na nich obsah z Webových stránek. Cookies pro reklamu (cookies třetích stran) shromažďují informace napomáhající lépe přizpůsobovat reklamu zájmům Subjektu údajů, a to na Webových stránkách i mimo ně. V některých případech je součástí těchto cookies i zpracování osobních údajů Subjektu údajů. Odmítnutí těchto cookies může mít za následek zobrazení reklamy, která pro Subjekt údajů nebude tolik relevantní, nebo nemožnost účinně se propojit s účty na Facebooku, Instagramu či jiných sociálních sítích, a/nebo neumožnění sdílení obsahu na sociálních médiích.

Právním základem zpracování výše uvedených údajů pro dané účely je souhlas udělený Subjektem údajů, respektive oprávněný zájem Správce pro účely základní analýzy návštěvnosti Webových stránek.

V. Poskytnutí údajů

Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem společnosti Axilogi s.r.o.. Jméno, příjmení, adresa bydliště a adresa elektronické pošty u kupujícího, který je nepodnikající fyzickou osobou a jméno, příjmení (včetně případného dodatku charakterizujícího blíže osobu nebo obchodní závod podnikající fyzické osoby), adresa sídla, IČO, DIČ (u plátce DPH) a adresa elektronické pošty u kupujícího, který je podnikající fyzickou osobou, jsou zároveň údaje, které je nezbytné uvést do smlouvy; neposkytnutí těchto údajů může vést k nemožnosti uzavření smlouvy.

VI. Doba uložení

Osobní údaje budou uloženy u společnosti Axilogi s.r.o. po dobu, která je vyžadována platnými právními předpisy, není-li doba takto stanovena, tak po dobu, po kterou trvá právní důvod zpracování, či po dobu nezbytnou pro určení výkon nebo obhajobu právních nároků.

Kategorie příjemců osobních údajů:

Zpracováním osobních údajů může společnost Axilogi s.r.o. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, například doručovatelé zásilek.

Správce je oprávněn poskytnout za účelem doručení objednaného zboží jméno, příjmení (včetně případného dodatku charakterizujícího blíže osobu nebo obchodní závod podnikající fyzické osoby), titul (je-li zákazníkem uveden), doručovací adresu a telefonní číslo zákazníka subjektu zajišťujícímu doručení objednaného zboží.

Poskytovatelé účetních daňových a právních služeb. Správce je oprávněn poskytnout osobní údaje také osobám poskytujícím správci účetní, daňové a právní služby za účelem plnění svých zákonných povinností a v případech, kdy je to nezbytné pro stanovení, výkon nebo ochranu právních nároků, ať již v soudním, mimosoudním či správním řízení.

Subjekty posuzující oprávněnost reklamací. Správce je oprávněn poskytnout subjektu zajišťujícímu pro Správce posouzení oprávněnosti reklamace daňové doklady k zakoupenému zboží obsahující kromě zákonem vyžadovaných náležitostí také e-mailovou adresu a telefon zákazníka.

Subjekty poskytující služby v rámci přímého marketingu. Správce je oprávněn poskytnout adresu elektronické pošty a telefonní číslo za účelem zasílání obchodních sdělení subjektům, které tuto činnost vykonávají pro Správce jako zpracovatelé.

Subjekty poskytující služby výdejního/reklamního místa. Správce je oprávněn poskytnout identifikační a kontaktní údaje, údaje o učiněných objednávkách, uskutečněných nákupech a uplatněných reklamacích a číslo bankovního účtu subjektům poskytujícím služby výdejního místa a místa pro uplatnění reklamace zboží.

Subjekty oslovující zákazníky za účelem získání hodnocení. Správce je oprávněn se souhlasem Subjektu údajů poskytnout informace o objednávce a e-mailovou adresu subjektům oslovujícím zákazníky za účelem získání hodnocení zakoupeného zboží a poskytnutých služeb.

VII. Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

VIII. Právo na opravu osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má Subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

IX. Právo na výmaz osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného Subjektu údajů týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

X. Právo na omezení zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby Správce omezil zpracování jeho osobních údajů v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

XI. Přenositelnost osobních údajů

Za podmínek stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů má Subjekt údajů právo na získání osobních údajů, které se ho týkají, a které poskytl Správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, na předání těchto údajů jinému Správci, aniž by tomu původní Správce bránil. Zároveň má Subjekt údajů, pokud o to písemně Správce požádá, právo na to, aby Správce předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Výkonem práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

XII. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů zpracovávaných z důvodu oprávněného zájmu Správce, včetně profilování založeného na oprávněném zájmu Správce. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má Subjekt údajů právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

XIII. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas lze odvolat prostřednictvím elektronické pošty oznámením zaslaným na e-mailovou adresu: sales@axilogi.cz, písemným oznámením zaslaným na korespondenční adresu Správce, či do datové schránky Správce. Souhlas se zasíláním informací o novinkách a slevových a marketingových akcích týkajících se zboží a služeb Správce lze odvolat také prostřednictvím elektronického odhlašovacího systému kliknutím na odkaz pro odhlášení z odběru novinek přímo v zaslaném e-mailovém obchodním sdělení.

XIV. Uplatnění práv

Výše uvedená práva může Subjekt údajů uplatnit prostřednictvím elektronické pošty oznámením zaslaným na e-mailovou adresu: sales@axilogi.cz, písemným oznámením zaslaným na adresu Axilogi s.r.o. (Hřbitovní 1479/25, 312 00, Plzeň, Česká Republika), či do datové schránky Správce.

XV. Právo podat stížnost

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě EU svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů.